REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

 

Nabór do gimnazjów Wrocławia odbywa się w oparciu o:

-         Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232);

-         Zarządzenie Kuratora Oświaty;

-         Regulaminy szkolnych komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych.

 

Uczniowie mieszkający w obwodzie danego gimnazjum są przyjmowani do szkoły automatycznie.

 

Zasady rekrutacji do gimnazjów dla uczniów spoza obwodu:

Kandydaci do szkół gimnazjalnych mają możliwość wyboru 3 / 4 gimnazjów: obwodowe, bezobwodowe (dwujęzyczne lub / i sportowe), inne obwodowe.

 

Przyjęcie do poszczególnych szkół odbywa się zgodnie z ogólną listą przyjęć ułożoną wg liczby punktów uzyskanych przez kandydatów. Wynikiem tego jest możliwość przyjęcia ucznia tylko do jednego gimnazjum.

 

Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

-         oceny końcowe w VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii (maksymalne 40 pkt.):

·        6 – 8 pkt,

·        5 – 6 pkt,

·        4 – 4 pkt,

·        3 – 2 pkt,

·        2 – 0 pkt

 

-         ocena zachowania (maksymalnie 10 pkt):

·        wzorowa – 10 pkt,

·        bardzo dobra – 7 pkt,

·        dobra – 4 pkt,

·        poprawna – 2 pkt.

 

-         sprawdzian – maksymalnie 40 punktów (liczba punktów rekrutacyjnych odpowiada liczbie punktów ze sprawdzianu)

-         inne osiągnięcia (maksymalnie 10 punktów):

ü      praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, poczet sztandarowy) – 2 pkt,

ü      udział w konkursach lub zawodach międzynarodowych – 5 pkt, laureaci konkursów ogólnopolskich – 2 pkt, finaliści konkursów miejskich, dzielnicowych – 1 pkt. (wykaz zawodów i konkursów będzie corocznie ogłaszany w październiku roku poprzedzającego rok rekrutacji).

 

Zasady rekrutacji do gimnazjów dla uczniów spoza obwodu:

Wprowadza się dodatkowe kryteria różnicujące dla kandydatów spoza obwodu, w przypadku otrzymania równej liczby punktów rekrutacyjnych.

Należą do nich:

-         wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,

-         ocena zachowania,

-         oceny końcowe z „wiodących” przedmiotów

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwage kolejno do momentu zróżnicowania punktowego kandydatów.

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do jednego z wybranych gimnazjów przestaje być on automatycznie uwzględniany przy kwalifikowaniu do gimnazjów znajdujących się na dalszych pozycjach jego deklaracji wyboru.

 

Sposób organizacji elektronicznego naboru

1.      W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń posługuje się ujednoliconą „Kartą zapisu do gimnazjum”.

2.      Rekrutacja jest prowadzona do szkoły (nie do klasy).

3.      Wprowadzenie danych osobowych, ocen, wyników sprawdzianu oraz osiągnięć kandydata do centralnej bazy danych odbywa się w szkole podstawowej, do której uczęszcza kandydat.

4.      Uczeń, który chce się uczyć w gimnazjum obwodowym – zgłasza fakt szkole podstawowej, która zaznacza jego wybór.

5.      wybór gimnazjum poza obwodem kandydat wprowadza samodzielnie.

 

Etapy naboru:

1.      Październik – listopad 2006 r. – przygotowanie przez gimnazja oferty edukacyjnej zawierającej:

-         nazwę, symbol szkoły,

-         planowaną liczbę klas pierwszych,

-         realizowane programy autorskie,

-         nauczane języki obce,

-         dodatkową ofertę szkoły,

-         ewentualne wymagania dotyczące sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

2.      Październik – listopad 2006 r. – wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej szkół gimnazjalnych, publikacja na stronie rekrutacji,

3.      Luty 2007 r. – uruchomienie systemu rekrutacji, dystrybucja kodów dostępu,

4.      Kwiecień 2007 r. – termin składania podań do gimnazjów,

5.      Przeprowadzenie przez gimnazja sprawdzianów uzdolnień kierunkowych – termin ustalony przez MEN,

6.      Czerwiec 2007 r. – wprowadzenie danych do systemu (oceny, wyniki konkursów, wyniki sprawdzianu),

7.      Lipiec 2007 r. -  (2 dekada) – poinformowanie kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru, o wynikach klasyfikacji. Szkoła wywiesza:

-         listy uczniów przyjętych z obwodu,

-         listy uczniów przyjętych spoza obwodu,

-         listy uczniów nieprzyjętych do szkoły pierwszego wyboru z informacją gdzie uczeń został zakwalifikowany.

8.      Lipiec 2007 r. – potwierdzenie przez ucznia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów.

9.      Lipiec 2007 r. – ostateczne sprawdzenie kompletności dokumentacji kandydatów przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne.